català             castellà 
especial
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, hem recollit les aportacions que els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària fan en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses, alhora que hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista
El cap de 
llista
Josep Piqué
1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

La promoció de la responsabilitat social de les empreses s’ha d’abordar d’una manera transversal. Perquè afecta a diferents àmbits, com són la conservació del medi ambient, la col·laboració amb el món universitari, l’accessibilitat de les persones discapacitades o la formació continuada de les persones que formen part d’aquesta empresa. 
Per tant, les diferents conselleries han  d’impulsar  mesures que afavoreixin la implantació d’aquest concepte en el món empresarial, tot coordinant-les mitjançant una secretaria sectorial.  

2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

L’evolució de la societat i l’increment de les demandes ciutadanes en pro d’uns nous i millors serveis públics obliga a l’administració pública a plantejar-se nous reptes, a cercar noves fórmules d’organització i a flexibilitzar les seves estructures. En aquest sentit, cal assumir que un país que aspira a ser capdavanter en el segle xxi ha de disposar d’una administració pública moderna, eficaç, eficient i flexible.
En aquest context, les propostes del Partit Popular de Catalunya en aquesta matèria tenen dos eixos vertebradors:
L’organització administrativa entesa com a conjunt d’òrgans, organismes i unitats, als quals cal dotar de flexibilitat, simplificació, agilitat, eficàcia i eficiència.
Els mitjans humans i tècnics de què disposa l’organització per funcionar bé, correctament, de manera coordinada, eficaç i eficient. En aquest sentit, el suport a les polítiques de modernització de la funció pública catalana i l’impuls de les noves tecnologies en l’àmbit de l’Administració constitueixen un principi irrenunciable.
Algunes de les nostres principals propostes són: 
Elaborarem, amb l’assessorament d’experts en gestió pública, els manuals de “bones pràctiques” administratives, adreçades especialment a dotar de més agilitat i eficiència l’organització. Un dels objectius bàsics d’aquests manuals ha de ser el de fer efectiu, a nivell departamental i interdepartamental, el principi de coordinació, i fer partícip al personal de l'Administració, de tots els cossos i les escales, dels continguts i l’aplicació d'aquests manuals.
Reduirem de manera progressiva el personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar els llocs de treball reservats a aquesta categoria de personal.
Flexibilitzarem l’horari ordinari del personal de l’Administració, i introduirem un sistema que realment combini una franja horària de permanència obligatòria per a tot el personal, i una de flexible, de lliure disposició del funcionari.
Donarem compliment a la reserva del 2% de la plantilla orgànica de l'Administració de la Generalitat per a persones amb discapacitat, tal com preveu la Llei de la funció pública i la Llei de pressupostos.

3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

Des de el Partit Popular creiem que cal simplificar les estructures administratives i és necessari adoptar mesures de racionalització de l’estructura dels departaments de la Generalitat, amb l’objectiu d’evitar que els òrgans que no són d’existència obligatòria es converteixin en òrgans ordinaris i d’existència gairebé obligatòria (secretaries sectorials, direccions de serveis, gerències de serveis comuns i òrgans assimilats). Evitarem fer realitat el malaurat principi, acceptat en la teoria de les organitzacions, que l'administració pública tendeix a crear més òrgans i càrrecs dels que realment necessita per assolir els seus objectius.

Per tant dins de la conselleria de Governació i Administracions Públiques podria estar aquesta secretaria sectorial.
altres referències
Programàtiques
En altres continguts del programa també es fa referència a l’RSE:

[voluntariat] Promourem la Responsabilitat Social de les Empreses i n’incentivarem la implicació en el desenvolupament i el finançament d’accions i projectes d’acció social.
Accés al programa electoral del PPC
Elaborat per Responsabilitat Global
responsabilitatglobal@collaboratio.net
Josep Maria Canyelles
( 670 600 223   skype: jmcanyelles