especial
Amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, hem recollit les aportacions que els programes de cadascuna de les cinc forces polítiques amb representació parlamentària fan en matèria de Responsabilitat Social de les Empreses, alhora que hem formulat tres preguntes als cinc caps de llista
El cap de 
llista
Artur Mas
1.- Quin ha de ser el rol de la Generalitat de Catalunya en la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses?

L’adopció de criteris de Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) en la gestió empresarial engloba, entre d’altres aspectes, la formalització de polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social i ambiental, la transparència informativa respecte els resultats aconseguits en aquests àmbits i el seu escrutini extern, i respon a la voluntat de contribuir a un desenvolupament, socialment i ambientalment sostenible, i econòmicament viable.

Des de fa uns anys, l’RSE està agafant importància internacional: la seva adopció o no adopció per part de les empreses pot condicionar el seu accés a determinats segments del mercat de capitals i, fins i tot, pot condicionar el valor de mercat de les accions per aquelles empreses que cotitzen a borsa. Un exemple clar és el popular fons de pensions públic de Califòrnia, (l’anomenat Calpers), que basa la seva política d’inversions en empreses ambientalment i socialment responsables ja que consideren que les empreses que practiquen un bon govern corporatiu, tenen uns millors resultats financers i, per tant, les seves inversions són més rendibles.

A Catalunya l’adopció d’aquestes tendències internacionals s’està produint, però s’està fent lentament. Aquesta situació deriva del escassos incentius a l’adopció de bones pràctiques en l’àmbit de l’RSE que fins ara han ofert els mercats financers i de producte a Catalunya i Espanya.
altres referències
Programàtiques
En altres continguts del programa també es fa refència a l’RSE:

[acord social] Des de CiU impulsarem un Acord Social entre el Govern de Catalunya, primer responsable de garantir la cobertura de les necessitats i el compliment dels principis de la Societat del Benestar, i la resta de sectors (altres administracions, agents socials, tercer sector (associacions de l'àmbit social, voluntariat, cívic), empreses socialment responsables) per tal d' assegurar la prestació de serveis a la comunitat de manera equitativa i solidària.

L'Acord servirà per dissenyar i aplicar des del consens una política social responsable i sensible a les necessitats reals dels ciutadans i ciutadanes, amb idees realitzables i fets concrets que millorin la nostra qualitat de vida.

[empresa] Impulsarem un marc que fomenti i promogui la responsabilitat social de les empreses catalanes.
Accés al programa electoral de CiU

2.- Com afecta el concepte de Responsabilitat Social a la pròpia Administració Pública?

Evidentment, les administracions públiques poden i han d’exercir un paper molt important per a promocionar l’adopció dels criteris de l’RSE, així com per difondre aquesta cultura. 

Activarem de forma efectiva els principis ètics i de responsabilitat social que han de regir la política d’inversions del Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunt de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Bona part dels governs de les economies més avançades han adoptat polítiques formals en aquest sentit a l’entendre que poden afavorir els avantatges competitius de les empreses en determinats mercats, en primer terme, i contribuir al desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible i viable, en general.

Donada l’existència d’un teixit empresarial català caracteritzat majoritàriament per petites i mitjanes empreses que conviuen amb grans multinacionals autòctones i d’altres vingudes d’arreu, Catalunya ha de treballar en la recerca d’un model propi, adaptat a les seves necessitats  i a la seva realitat, per a fer possible l’adopció d’aquests criteris.

Des de Convergència i Unió apostem perquè Catalunya trobi aquest model propi, per tal que també basem la competitivitat de les nostres empreses en el seu grau de responsabilitat social.
 

3.- Caldria preveure alguna unitat o model de gestió per a fer-se càrrec d’aquestes polítiques dins la Generalitat de Catalunya?

Impulsarem un marc legal que fomenti i promogui la responsabilitat social de l’empresa, tant per a les grans empreses del país, com per a les petites i mitjanes, fonamentals en la creació d’ocupació. 

Crearem una Comissió d’Experts, en el sí del Departament de Treball i Indústria, que estudiï la incorporació de criteris de responsabilitat social corporativa per part de les empreses catalanes i elabori propostes de polítiques públiques dirigides a aquest fi.
català             castellà 
Elaborat per Responsabilitat Global
responsabilitatglobal@collaboratio.net
Josep Maria Canyelles
( 670 600 223   skype: jmcanyelles