Enllaç:  www.collaboratio.net/mm/File/ca/tsr_def.html  
català             castellà 
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles
L’empresa d’avui necessita gestionar el canvi intern, de la seva cultura organitzativa, alhora que li cal ser part de la societat, guanyar noves legitimitats per a continuar operant en el mercat. 
La incorporació de la Responsabilitat Social per part d’algunes empreses, ja siguin grans o petites, d’un o altre sector, respon a aquesta intenció de captar el lideratge per esdevenir millors a partir del diàleg amb les parts interessades, és a dir, amb totes les organitzacions i agents que tenen interessos legítims en l’empresa, ja siguin treballadors, clients, inversors, organitzacions socials, administracions públiques, etc... 

Posar l’accent en la responsabilitat col·laborativa ajuda a desenvolupar la sostenibilitat de l’empresa alhora que enforteix la comunitat. 

Cada cop més els parteneriats públic - privat - social són estratègies guanyadores en què totes les parts hi surten guanyant.

Josep Maria Canyelles
Promotor de Responsabilitat Global
Newsletter mensual
Un butlletí que pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. 
Subscriviu-vos-hi AQUÍ
Què és un Territori Socialment Responsable?

L’entenem com aquell territori on, més enllà de l’assignació de responsabilitats per la via normativa o legal, totes les parts reconeixen llur part de responsabilitat davant la societat pel que fa al desenvolupament de la comunitat i la resolució d’aquells problemes que actuen com un obstacle i dificulten el ple accés al benestar de les persones i de certs col·lectius així com a altres comunitats del món que es veuen indirectament afectades per les nostres actuacions.

La necessitat d’aquest abordatge ve donat per l’excessiva compartimentació a què la nostra societat s’ha vist abocada i per la renúncia de certes responsabilitats que han de ser assumides necessàriament per a fer front als problemes i riscs actuals marcats per una complexitat creixent i unes causes i uns efectes multifactorials.

L’enfocament de gestió basat en la Responsabilitat Social que algunes empreses i organitzacions han començat a posar en pràctica d’una manera explícita i sistemàtica en els darrers temps, constitueix una oportunitat inigualable d’aprofundir en el concepte de TSR en la mesura que una part del sector empresarial es mostra oberta a acceptar responsabilitats que la llei no li imputa i a desenvolupar una política integrada i integral de gestió proactiva d’aquesta responsabilitat davant la societat i les diverses parts interessades.
Aprofundir en els TSR no implica en absolut doncs una renúncia als marcs legals, sinó una pretensió d’anar més enllà, però per damunt de tot una recerca de les millors pràctiques col·laboratives, les sinèrgies i aliances que ens aboquin vers l’excel·lència social en la qual totes les parts en surtin beneficiades.