Enllaç:  www.collaboratio.net/mm/File/ca/rse_a_tsr.html  
català             castellà 
Josep Maria Canyelles
jmcanyelles@collaboratio.net
( 670 600 223 
skype: jmcanyelles
Newsletter mensual
Un butlletí que pretén ajudar a promoure la cultura de la Responsabilitat Social. 
Subscriviu-vos-hi AQUÍ

La Responsabilitat Social és una política d’empresa per la qual l’organització incorpora estratègicament en els seus processos de creació de valor les perspectives dels  agents que legítimament prenen part en l’interès de l’empresa (accionistes, treballadors, clients, ciutadans, proveïdors, finançadors, reguladors, agents socials, organitzacions socials...) i específicament un compromís amb la sostenibilitat global(ambiental, social, econòmica).. 

L’empresa rendeix comptes en els clàssics tres àmbits, econòmic, social i ambiental, els quals han tendit a ampliar-se amb el bon govern i l’especificació del laboral de manera diferenciada del social. 

Aquest comportament basat en el diàleg i en la bona ciutadania corporativa s’orienta a una visió estratègica de millora de la gestió dels seus actius intangibles (talent dels equips humans, confiança dels clients, solidesa de les relacions en la cadena, llicència social per operar, reputació, marca...) i pretén garantir la sostenibilitat del propi projecte empresarial fent-lo compatible amb la sostenibilitat de l’entorn social, ambiental i econòmic.

Parlem de Responsabilitat Social Col·laborativa quan volem posar l’accent en la gestió de les relacions amb les parts interessades, tot millorant els processos de creació de valor i atenent especialment les externalitats positives que se’n deriven per a la comunitat, i l’enriquiment del capital social.

El fruit de la suma de les interaccions entre organitzacions creixentment responsables en un territori dóna lloc als Territoris Responsables. Uns espais on la gestió de la RS de cada organització es va optimitzant fruit de la pròpia interrelació i identificació de bones pràctiques. El concepte de Territoris socialment Responsables requereix un lideratge compartit entre diferents agents, públics, privats i socials, per tal de reforçar la capacitat relacional i promoure sinèrgies globals. 
No existeixen companyies reeixides en societats fracassades
Stephan Schmidheiny, líder i creador de la Fundació AVINA
Les aliances estratègiques entre organitzacions de la societat civil i empreses privades comporten beneficis importants per a la comunitat i per a les empreses
James E. Austin, professor de la Harvard Business School 
Una empresa no pot exercir plenament la seva responsabilitat social si no ho fa en un context, un territori, on prevalgui aquest sentit de la responsabilitat de les empreses davant la societat.
Josep Maria Canyelles, promotor de think tank Responsabilitat Global 
De la Responsabilitat Social de les Empreses i les Organitzacions als...